عضویت ویژه

  چنانچه مایل هستید، به کلیه مطالب دسترسی داشته باشید. می توانید به عنوان عضو ویژه ثبت نام نموده و با تهیه حق اشتراک از تمامی مطالب برنامه توسعه فردی استفاده نمایید. 

 

  جهت ثبت عضویت، ابتدا فرم را تکمیل نموده سپس با توجه به مدت زمان مورد نیاز سطح اشتراک لازم را خریداری نمایید. طی مدت زمان اعتبار خریداری شده، می توانید به تمامی مطالب برنامه توسعه فردی دسترسی داشته باشید. 

ثبت عضویت

لطفا سطح اشتراک خود را انتخاب نمایید.