مهارت های شخصی

تیغ اوکام ، اصل گرایش به سادگی

تیغ اوکام یا اصل گرایش به سادگی روشی کاربردی برای انتخاب گزینه صحیح

تیغ اوکام (Ockam's razor)، که به عنوان اصل گرایش به سادگی نیز شناخته می شود، بیانگر این مسئله می باشد که، در میان فرضیات...