صفحه اصلی برچسب‌ها بدنسازی با وزنه

برچسب: بدنسازی با وزنه

عضله سرینی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله سرینی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله سرینی (Gluteal Muscles)، از سه بخش به نام های گلوتئوس ماکسیموس(Gluteus Maximus)، گلوتئوس مدیوس(Gluteus Medius) و گلوتئوس مینیموس(Gluteus Minimus) تشکیل شده که در...
عضله پشت بازو و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله پشت بازو یا سه سر بازویی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای...

عضله پشت بازو یا سه سر بازویی (Triceps Muscle)، ماهیچه ای طویل است که از قسمت شانه آغاز شده و تا آرنج ادامه دارد....
عضله زیربغل و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله زیربغل و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله زیربغل (Latissimus dorsi)، که از آن با عنوان لَت نیز یاد می شود، عضله ای است که در دو قسمت طرفین ناحیه کمر...
عضله جلو بازو و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله جلو بازو یا دوسر بازویی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی...

عضله جلو بازو یا دوسر بازویی (Biceps Muscle)، ماهیچه ای طویل است، که در جلوی استخوان بازو قرار گرفته و ترکیبی از دو گروه...
عضله پایین کمر و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله پایین کمر و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله پایین کمر یا عضله راست کننده ستون فقرات (Spinal Erectors Muscle)، در قسمت پایین ستون مهرها قرار داشته و وظیفه خم و راست...
عضلات شکمی و آشنایی با حرکات تمرینی

عضلات شکمی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضلات شکمی (Abdominal Muscles)، در واقع گروهی از عضلات می باشند که قسمت میانه بدن را تشکیل داده اند. این گروه از عضلات از...
عضله سینه ای و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله سینه ای و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله سینه ای (Chest Muscle)، به دو بخش کوچک (Pectoralis Minor)، و بزرگ (Pectoralis Major) قابل تقسیم می باشد، که کل فضای قفسه سینه...
عضله چهارسر ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله چهارسر ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله چهارسر ران (Quadriceps muscles)، در جلو و طرفین استخوان ران قرار دارد و بزرگترین عضله پا می باشد. این عضله از چهار قسمت...
عضله پشت ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله پشت ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله پشت ران (Hamstring muscles)، در قسمت پشتی استخوان ران در حدفاصل مفصل زانو تا مفصل ران و درست جلوی عضله چهارسر ران واقع...
عضله سرشانه، تمرینات با وزنه

عضله سرشانه و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله سرشانه یا دالی (Deltoid Muscle)، عضله ای قوی است که بر روی مفصل شانه قرار داشته و از سه بخش به نام های...